اجرای اساتید فلوت

 

1. مشاهده  دونوازی فلوت استاد صبا قادری نژاد و پیانو استاد رضا حجت زاده - قطعه ی "آندانته در دو ماژور " اثری از موتسارت