اجرای اساتید تار

 

1. مشاهده دو نوازی زیبای تار استاد زانیار نسیم پور و پیانو استاد رضا حجت زاده - دستگاه اصفهان (بهار دلنشین)