آواز

 

  1. مشاهده دوئت زیبای  آواز "استاد منصف" و پیانو "استاد حجت زاده". قطعه ی اجرا شده "فقط نگاه می کنم" از حمید حامی می باشد.
  2. مشاهده دوئت زیبای  آواز "استاد منصف" و پیانو "استاد حجت زاده". قطعه ی اجرا شده "خداحافظ" از حمید حامی می باشد.