اجرای هنرجویان برتر

 

اجرای هنرجویی: آقای پارسا سمیعی
هنرجوی پیانو سطح 2 ABRSM انگلستان
قطعه: Impertinence
اجرای هنرجویی: آقای سعید رجبی
هنرجوی پیانو سطح 1 ABRSM انگلستان

قطعه: Das Schaukelpferd 
اجرای هنرجویی: آقای پارسا سمیعی
هنرجوی پیانو سطح 2 ABRSM انگلستان
قطعه: Lullaby
اجرای هنرجویی: خانم سیما ایاز
هنرجوی سنتور استاد عین علی
نام قطعه: زرد ملیجه
ساخته ی استاد ابولحسن صبا
اجرای هنرجویی: خانم الناز مومنی
هنرجوی سنتور استاد عین علی
نام قطعه: تمرین دشتی
ساخته ی استاد ابولحسن صبا
اجرای هنرجویی: خانم آوا ملک محمدی
هنرجوی پیانو استاد عین علی
نام قطعه: Gentle plaint
ساخته ی فردریش برگمولر
اجرای هنرجویی: خانم مائده مهدی زاده
هنرجوی سنتور استاد عین علی
نام قطعه: یه گل سایه کمر