اجرای اساتید ویولُن

 

1. مشاهده دونوازی پیانو استاد حجت زاده و ویولُن استاد سالمی - موسیقی فیلم "فهرست شیندلر" اثری از جان ویلیامز